WEL aelodau

A | B | C | G | J | L | O | P | R | S | W | Y

Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid

‘Gwarchod ein gwir ddreigiau Cymreig!’

Elusen fywyd gwyllt cenedlaethol sydd wedi ymrwymo i warchod amffibiaid ac ymlusgiaid ac achub y cynefin y maen nhw’n
dibynnu arno sy’n prysur ddiflannu.

Cyswllt polisi: Tony Gent
Cyswllt y wasg: Mark Barber

Cyfeiriad: Head office: 655A Christchurch Road, Boscombe, Bournemouth, Dorset BH1 4AP

Email: enquiries@arc-trust.org

01202 727 991

Cyngor Mynydda Prydain

‘Y corff cynrychioladol cenedlaethol dros ddringwyr, cerddwyr mynyddoedd a mynyddwyr yn Lloegr a Chymru’

Corff cynrychioladol cenedlaethol sydd â dros 79,000 o aelodau yw Cyngor Mynydda Prydain (CMP) sy’n hyrwyddo buddiannau dringwyr, cerddwyr mynyddoedd a mynyddwyr yn Lloegr a Chymru.

Cyswllt polisi: Elfyn Jones
Cyswllt y wasg: Tina Gardner

Cyfeiriad: Siabod Cottage, Capel Curig, Betws y Coed, Conwy LL24 0ES

E-bost: office@thebmc.co.uk

01690 720 124

Cadwch Gymru'n Daclus

‘Cymru hardd y mae pawb yn ei gwarchod a’i mwynhau’

Corff Gwirfoddol Cenedlaethol gyda statws elusennol yw Cadw Cymru’n Daclus.

Cyswllt polisi: Jemma Bere
Cyswllt y wasg: Amy Lloyd

Cyfeiriad: 33-35 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd, CF11 9HB

E-bost: info@keepwalestidy.cymru

Gwefan: https://www.keepwalestidy.cymru/

029 2025 6767

Cymdeithas Gwarchod y Moroedd

‘Gwarchod ein moroedd, ein glannau a’n bywyd gwyllt. Yn awr ac ar ran cenedlaethau’r dyfodol’

Cymdeithas Gwarchod y Moroedd yw’r elusen sydd wedi ymroddi yn y DU i warchod ein moroedd, ein glannau a’n bywyd gwyllt. Ers gormod o amser mae pobl wedi trin y môr fel ffynhonnell ddiwaelod o fwyd a bin sbwriel dyfrllyd di-ben-draw nad oedd angen ei warchod. Mae ein gwaith yn darparu’r cyhoedd â llais i herio llywodraethau a chyrff a all wneud gwahaniaeth i’r ffordd y mae’r môr yn cael ei drin.

Cyswllt polisi: Gill Bell / Clare Reed
Cyswllt y wasg: Clare Fischer

Cyfeiriad: Uwchben Tŷ Ross, Parc Ross, Rhos-ar-Wy, Swydd Henffordd, HR9 7QQ

01989 566 017

Cymdeithas Mannau Agored

‘Rydym yn creu ac yn gwarchod tir comin, lleiniau pentref, mannau agored a hawliau mynediad cyhoeddus, mewn trefi a chefn gwlad, yn Lloegr a Chymru’

Corff cadwraeth cenedlaethol hynaf Prydain.

Cyswllt polisi a’r wasg: Kate Ashbrook

Cyfeiriad: 25a Bell Street, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 2BA

E-bost: hq@oss.org.uk

01491 573 535

Cymdeithas Eryri

‘Gwarchod, gwella a dathlu Eryri’

Elusen gofrestredig yw Cymdeithas Eryri sy’n gweithio i warchod, gwella a dathlu Parc Cenedlaethol Eryri, ei dirlun, bywyd gwyllt a threftadaeth. Mae gan y Gymdeithas, a sefydlwyd ym 1967, bron i 1,700 o aelodau. Drwy gyfrwng gwaith cadwraeth ymarferol ac ymgyrchu ar faterion yn ymwneud â pholisi, mae’r Gymdeithas yn ceisio sicrhau bod harddwch ac amrywiaeth tirlun Eryri a’i fywyd gwyllt a’i hunaniaeth ddiwylliannol nodweddiadol yn parhau er mwyn i genhedlaeth heddiw a chenedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

Cyswllt polisi a'r wasg: John Harold

Cyfeiriad: Cymdeithas Eryri, Y Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, LL55 3NR

E-bost: info@snowdonia-society.org.uk

01286 685 498

Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

‘Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU (The UK Environmental Law Association - UKELA) yw’r fforwm yn y DU sydd â’r nod o wneud i’r gyfraith weithio dros well amgylchedd ac i wella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o gyfraith amgylcheddol.’

Elusen gofrestredig a reolir gan Gyngor yw UKELA. Ymysg ei haelodau mae cyfreithwyr, ymgynghorwyr amgylcheddol, gwyddonwyr, rheoleiddwyr, academyddion, myfyrwyr – unrhyw un sydd â diddordeb mewn Cyfraith Amgylcheddol.

Cyswllt polisi: Dr Victoria Jenkins

Cyfeiriad: Coleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

01792 513587

Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid

‘Byd lle mae pob morfil a dolffin yn wyllt ac yn rhydd.’

Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid. Rydym yn ymgyrchwyr, rydym yn ymchwilwyr ar gychod ar gefnforoedd ac afonydd, rydym yn cynghori llywodraethau yn y Comisiwn Morfila Cenedlaethol,
ac rydym yn wirfoddolwyr sy’n sgwrsio gyda phlant ysgol neu bysgotwyr. Gyda’n gilydd, rydym yn CMD.

Cyswllt polisi: Mick Green
Cyswllt y wasg: Danny Groves

Cyfeiriad:
Yn Ghymru: Bronhaul, Pentrebach, Talybont SY24 5EH

National: Brookfield House, 38 St Paul Street, Chippenham, SN15 1LJ

01249 449 500

Coed Cadw

‘Mae Cymru'n well gyda choed’

Coed Cadw yw’r elusen fwyaf yn y DU sy’n ymgyrchu dros goetir a choed brodorol. Mae ganddo 300,000 o aelodau a chefnogwyr. Mae gan y mudiad dri amcan sef: i) hyrwyddo creu rhagor o goetir brodorol a lleoedd sy’n frith o goed; ii) amddiffyn coetir a choed brodorol a byd natur ar gyfer y dyfodol a: iii) ysbrydoli pawb i fwynhau a gwerthfawrogi coetir a choed. 

Sefydlwyd Coed Cadw yn 1972 ac mae ganddo dros fil o safleoedd yn ei ofal bellach gydag arwynebedd o 20,000 o hectarau (50,000 o erwau). Mae’r rhain yn cynnwys dros gant o safleoedd yng Nghymru gydag arwynebedd o 1,580 o hectarau (3,900 i erwau). Mae bron pob un o’r rhain ar agor i’r cyhoedd a hynny am ddim. Enw Cymraeg y mudiad yw Coed Cadw. Hen derm Cymraeg yw hon a ddefnyddiwyd yng nghyfreithiau’r oesoedd canol i ddisgrifio coetir a ddiogelwyd neu a warchodwyd yn arbennig.

Cyswllt polisi a’r wasg: Rory Francis

Cyfeiriad: Ystalledd 101, Llys y Castell, 6 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd, CF11 9LJ

0292 022 7732

Cymdeithas Hosteli Ieuenctid

‘Cynorthwyo pawb, yn enwedig pobl ifanc nad oes ganddynt fawr o fodd, i ddysgu mwy am gefn gwlad, ei garu a gofalu amdano, a gwerthfawrogiad o werthoedd diwylliannol trefi a dinasoedd, yn enwedig drwy ddarparu hosteli neu lety arall iddynt wrth deithio, ac felly i hyrwyddo eu hiechyd, hamdden ac addysg’

Corff elusennol nad yw’n bodoli ar gyfer gwneud elw sy’n darparu llety drwy rwydwaith o hosteli ieuenctid, byncdai ac ysguboriau gwersylla. Mae’n derbyn cymorth nifer fawr o wirfoddolwyr ac fe’i gweinyddir gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.

Cyswllt Cymru: Rowland Pittard
Cyswllt cyfathrebu: Sam Littlechilds

Cyfeiriad: Trevelyan House, Dimple Road, Matlock, Derbyshire DE4 3YA 

E-bost: wales@yha.org.uk

01629 592 600