WEL aelodau

A | B | C | G | J | L | O | P | R | S | W | Y

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod

‘Ystlumod – gwir sêr y nos’

Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod (YGY) yw’r unig gorff yn y DU sy’n gweithredu’n benodol i warchod ystlumod a’u cynefinoedd. 

Cyswllt polisi a’r wasg: Steve Lucas

Cyfeiriad: Canolfan yr Amgylchedd Abertawe, Stryd y Pier, Abertawe SA1 1RY

01792 643 152 / 01269 268 768

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn

‘Gwarchod cacwn a’u cynefinoedd, a chodi ymwybyddiaeth am y pryfed rhyfeddol yma’

Elusen fechan yw YCC a sefydlwyd yn 2006 oherwydd pryder difrifol am ‘dynged y gacynen’. Corff gydag aelodaeth ydym ni, ac ar hyn o bryd mae gennym 7,200 o aelodau yn y DU.

Cyswllt polisi: Sinead Lynch

Cyfeiriad: The Nature Centre, Parc Slip Nature Reserve, Fountain Road, Tondu, Bridgend, CF32 0EH

01656 332 960

Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol

'Cadw mannau hyfryd yn ddiogel'

Yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol yw’r llais cenedlaethol annibynnol dros Barciau Cenedlaethol.  Ein hamcan yw ysbrydoli pawb i fwynhau a gwarchod Parciau Cenedlaethol – trysorau gwyrdd y genedl.  Ers dros 75 mlynedd rydym wedi bod yn ymgyrchu i sicrhau bod ein Parciau Cenedlaethol yn fannau hardd ac ysbrydoledig sy’n berthnasol ac yn cael eu gwerthfawrogi a’u gwarchod ar ran pawb.

Cyswllt polisi: Ruth Bradshaw
Cyswllt y wasg: Gemma Rogers

Cyfeiriad: 5-11 Stryd Lavington, Llundain, SE1 0NZ
Ebost: info@cnp.org.uk

020 7981 0890

Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cwm Elan gan Dwr Cymru Welsh Water ym 1989 i warchod planhigion a chreaduriaid Stad Elan ac i annog mynediad i’r cyhoedd ac addysg amgylcheddol,
ac i warchod yn erbyn datblygiadau amhriodol a fyddai’n effeithio ar y Stad. Mae’r corff yn gyfrifol am weinyddu mwyafrif Stad Cwm Elan sy’n 70 milltir sgwâr.

Cyswllt polisi: Michael Rolt

Cyfeiriad: Elan Estate Office, Elan Village, Rhayader, Powys, LD6 5HP

E-bost: info@elanvalleytrust.org

01597 810 449

Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw

‘Diogelu bywyd dŵr croyw i bawb ei fwynhau'. 

Mae Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw yn elusen cadwraeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy’n gweithio mewn partneriaeth â phobl, cymunedau a sefydliadau i gael y canlyniadau gorau ar gyfer bywyd gwyllt dŵr croyw.
  • Ymchwil: ar gynefinoedd a rhywogaethau dŵr croyw, yn canolbwyntio ar ddyfroedd bach ac ar reoli dalgylch.
  • Gwyddoniaeth y dinesydd ac addysg: datblygu ac arwain rhaglenni gwyddoniaeth y dinesydd a hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd, gan gynnwys sefydliadau academaidd.
  • Polisi: ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd i gefnogi diogelu dyfroedd bach.
  • Arolygon a monitro: i nodi tueddiadau cenedlaethol, diweddaru adolygiadau statws rhywogaethau a chefnogi rheoli ar lefel safle.
  • Rheoli ymarferol: cyflwyno rheoli a chreu cynefinoedd gan ganolbwyntio ar rywogaethau sydd dan fygythiad a chreu pyllau dŵr glân.
Cyswllt polisiHannah Shaw
Cyswllt y wasgBecca Williamson 

Cyfeiriad: Freshwater Habitats Trust, Bury Knowle House, North Place, Headington, Oxford, OX3 9HY 

E-bost: info@freshwaterhabitats.org.uk

07703 808523

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

‘Gwarchod mannau arbennig am byth, i bawb’

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gweithio i gadw a gwarchod arfordir, cefn gwlad, meddiannau hanesyddol a’u cynnwys a gerddi arbennig.

Cyswllt polisi: Emily Keenan
Cyswllt y wasg: Ken Smith

Cyfeiriad: Ty Tredegar, Casnewydd, De Cymru, NP10 8YW

E-bost: WA.CustomerEnquiries@nationaltrust.org.uk

01492 860 123

Ymddiriedolaethau Natur Cymru

‘Gwarchod bywyd gwyllt ar gyfer y dyfodol’

Mae Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn hwyluso gwaith yr Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru. Mae’n eiriol ar ran Ymddiriedolaethau Cymru ar bynciau o ddiddordeb cenedlaethol ac yn trefnu rhaglen o waith Gymru-gyfan a weithredir orau o lwyfan cenedlaethol. Mae’n gweithio ar ran chwe Ymddiriedolaeth Natur Cymru – Brycheiniog, Gwent, Sir Drefaldwyn, Gogledd Cymru, Swydd Faesyfed a De a Gorllewin Cymru sy’n cydweithio mewn partneriaeth i wireddu ein hamcanion cyffredin, ac mae’n elusen gofrestredig a sefydlwyd i gynorthwyo’r chwe Ymddiriedolaeth Gymreig a gweithredu fel corff rhyngweithiol â chyrff cyhoeddus yn cynnwys Llywodraeth Cymru a rhanddalwyr allweddol.

Cyswllt polisi: James Byrne
Cyswllt y wasg: Sarah Philpott

Cyfeiriad: Ty Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH

E-bost: info@wtwales.org

029 2048 0070

Y Cerddwyr

Rhwydwaith gwarchodwyr y llwybrau: gosod Cerdded wrth wraidd cymunedau

Y Cerddwyr yw’r unig elusen sydd wedi ymrwymo i warchod llwybrau a gofod gwyrdd, arwain teithiau, agor ardaloedd newydd i grwydro ynddyn nhw ac annog pawb i fynd i’r awyr agored. Rydym yn:

  • Creu ac yn cefnogi cyfleoedd sy’n galluogi aelodau i helpu ei gilydd i gerdded a chrwydro yn yr awyr agored 
  • Cynnal a chefnogi projectau sy’n helpu pob cymuned yng Nghymru i elwa o gerdded 
  • Sicrhau a chynnal gwelliannau corfforol i lwybrau
  • Grymuso gwirfoddolwyr, cefnogwyr ac aelodau o’r cyhoedd i addysgu, hyrwyddo ac eiriol dros gerdded a’r awyr agored

 

Cyfeiriad: 3 Iard y Cowper, Heol Curran, Caerdydd CF10 3RA

Cyswllt polisi: Rebecca Brough
Ffôn: 020 3961 3314
E-bost: Rebecca.brough@ramblers.org.uk

Cyswllt â'r wasg: Brân Devey
Ffôn: 020 3961 3307
E-bost: Bran.devey@ramblers.org.uk

Instagram: @ramblers_cymru

029 2064 6890