Cynllunio

Mae aelodau’r Cyswllt yn gweithio ar bob agwedd o gynllunio defnydd tir ac effeithiau hyn ar yr amgylchedd naturiol a hanesyddol.  Ein dymuniad yw: 

  • gweld y buddion y mae isadeiledd gwryd a glas yn eu sicrhau i economi Gymru yn cael eu hamlhau i’r eithaf wrth ddefnyddio systemau cynllunio daearol a morol a pholisïau cenedlaethol i adnabod, gwarchod a chreu’r asedau hyn
  • gweld ardaloedd gwarchodedig yn cael eu llywodraethau a’u rheoli mewn ffordd sy’n gwarchod ac yn gwella eu rhinweddau arbennig, yn cynnwys tirlun, bioamrywiaeth ac asedau hanesyddol 
  • gweld democratiaeth leol yn cael ei gefnogi drwy gyflwyno hawl apêl trydydd parti i’r broses o reoli datblygiad
  • gweld dulliau o fynd i’r afael â pholisi cynaliadwy sydd yn seiliedig ar le yn cael eu sefydlu fel ffocws neilltuol “Gweledigaeth Tirlun dros Gymru” cenedlaethol, ac yn cael eu hadlewyrchu yn holl bolisïau gofodol Llywodraeth Cymru o hynny ymlaen