Defnydd Tir

Mae aelodau’r Cyswllt yn gweithio yn y meysydd polisi defnydd tir canlynol: 

  • Mynediad 
  • Amaethyddiaeth 
  • Coedwigaeth a Choedlannau 
  • Tirlun 
  • Dŵr

Dymuniad y Cyswllt ydy:

  • bod Glastir yn derbyn y bensaernïaeth, a bod digon am ymuno â’r cynllun, i wireddu meysydd polisi amgylcheddol allweddol (ee bioamrywiaeth, dŵr, carbon, mynediad, treftadaeth, ayyb)  
  • deddfwriaeth newydd i alluogi holl dirluniau dynodedig cenedlaethol Cymru i wireddu eu potensial i gynorthwyo gyda chyflawni uchelgeisiau Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol, trwy ddulliau sy’n gwarchod ac yn gwella eu “nodweddion arbennig” sy’n bwysig yn genedlaethol 
  • gweld Rheolau Rhwymo Cyffredinol (RhRhC) yn cael eu cyflwyno ar gyfer rheolaeth amgylcheddol, yn enwedig ar gyfer cyfyngu ar lygredd ymledol o ffynonellau dŵr croyw
  • cefnogaeth am fwy o goedlannau a choed lle mae pobl yn byw, fel bod pob dinas, tref a phentref yng Nghymru yn elwa o goed brodorol a choed ffrwythau yn eu hardal 
  • gweld mynediad i gefn gwlad a chysylltiad â byd natur yn cael ei wella drwy warchod tawelwch cefn gwlad a sicrhau bod gan bawb fynediad i ofod gwyrdd naturiol a bywyd gwyllt o fewn taith gerdded fer i’r fan lle maen nhw’n byw.