Moroedd Syfrdanol Cymru

Yn arbennig mewn llawer o ffyrdd, saif moroedd Cymru lle mae dyfroedd deheuol cynnes yn cyfarfod cerrynt oer llawn maeth o’r gogledd. Ynghudd o dan y tonnau mae tirluniau sydd llawn mor amrywiol â’r rhai a geir uwchben y dŵr - gyda chlogwyni tanfor, riffiau agored oddi ar y lan, mornentydd cysgodol i mewn i’r tir, a rhaeadrau llanwol peryglus. Mae’r rhain yn creu ystod ryfeddol o gynefinoedd ac yn cynnal amrywiaeth rhyfeddol o fywyd gwyllt.

Wyddoch chi fod ail bysgodyn mwya’r byd, yr heulgi gosgeiddig, neu grwban môr hiraf y byd i’w cael yn nyfroedd Cymru? Ydych chi wedi gweld pâl yn nythu ar Ynys Sgomer neu gasgliad o ddolffiniaid chwareus ym Mae Ceredigion?  Mae ein harfordir Cymreig yn cynnig llu o gyfleoedd i chi fwynhau’r môr o amgylch Cymru.  

Erbyn hyn mae saith mlynedd wedi mynd heibio ers cyflwyniad y Ddeddf Forol a Mynediad i’r Arfordir (2009). Mae’r ddeddf fentrus hon yn darparu cyfle gwych i reoli ein moroedd yn effeithiol, a lleihau’r pwysau ar ein bywyd gwyllt morol. Mae Cymru’n cymryd camau tuag at hyn wrth ddatblygu ei pholisi morol. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau i reoli gweithgareddau morol fel datblygiadau newydd a gweithgareddau pysgodfeydd mewn dull holistaidd, a gwireddu rhwydwaith gyflawn o ardaloedd morol gwarchodedig.

Mae Cymru hefyd yn awyddus i sicrhau Statws Amgylcheddol Da i’w dyfroedd morol erbyn 2020. Er mwyn gwireddu hyn mae angen cyflwyno ystod o fesurau rheoli er mwyn mynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein hamgylchedd morol, o ddod o hyd i ffyrdd o rwystro ysbwriel rhag mynd i mewn i’r môr a lleihau sŵn a gynhyrchir gan ddyn o dan y dŵr, i reoli rhywogaethau ymledol.

Mae’n bosibl y byddwn yn cofio’r ychydig flynyddoedd nesaf fel y cyfnod pwysicaf mewn hanes o ran gwarchod moroedd Cymru, ond nawr yw’r amser i weithredu.