Moroedd Cymru

Wyddoch chi fod môr tiriogaethol Cymru yn ymestyn 12 milltir fôr o’r arfordir? Yn 15,000 km2, mae’r arwynebedd hwn o fôr bron â dyblu maint Cymru! Mae moroedd Cymru’n gyfoethog o ran eu bywyd gwyllt ac yn amrywiol; fodd bynnag, dros y blynyddoedd mae gorecsbloetio adnoddau morol wedi gadael ei ôl. Mae angen gweithredu nawr i helpu i wrthdroi’r prinhad a galluogi cenedlaethau’r dyfodol i barhau i fwynhau golygfeydd naturiol o foroedd Cymru.

Mae’r bywyd gwyllt sydd i’w gael yn y moroedd o amgylch Cymru’n amrywiol, yn rhyfeddol o hardd ac yn hynod o bwysig. Mae riffiau lliwgar a dolydd o forwellt yn darparu lloches i filoedd o blanhigion ac anifeiliaid. Mae anemonïau môr, chwistrellau môr a sbyngau deniadol yn ffynnu o fewn y cynefinoedd hyn. Mae sawl cawr y byd tanddwr yn ymweld â dyfroedd Cymru, yn cynnwys pysgodyn ail fwyaf y byd sef yr heulgi a chrwbanod-môr cefn-lledr anferth. Mae moroedd Cymru’n cynnal poblogaethau o forloi a dolffiniaid (yn cynnwys dolffiniaid trwyn-potel, dolffiniaid Risso a llamidyddion) sy’n bwysig yn rhyngwladol, ac mae’r llu o glogwyni ac ynysoedd trawiadol ar hyd y glannau’n gartref i nythfeydd o adar môr sy’n bwysig yn fyd-eang (yn cynnwys adar drycin Manaw, palod a huganod). Am fwy o wybodaeth ynglŷn â lle allwch chi weld rhai o’r creaduriaid hyn, ewch i weld ein map.

Files: