Adolygiad Blynyddol

Dros y 12 mis diwethaf mae’r Cyswllt wedi parhau i ganolbwyntio adnoddau aelodau ar y materion a fydd yn helpu i fynd i’r afael â diraddiad ein hecosystemau sy’n agosáu at fod yn drychinebus. Ecosystemau gweithredol yw’r gynhaliaeth hanfodol I iechyd a ffyniant pobl – ac felly’n ganolog i amcanion ein deddfwriaeth (Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Amgylchedd) yng Nghymru. Ond mae’r amser sydd gennym i ddod a’u diraddio i ben ac adfer eu gallu i weithredu yn prysur ddiflannu.

Eleni mae ein gwaith wedi canolbwyntio ar Brexit, llygredd dŵr croyw a phlastigau – tri mater sydd wedi bod yn amlwg yn y penawdau yn ystod y flwyddyn. Rydym hefyd wedi arwyddo bron i ddwy ran o dair o Aelodau’r Cynulliad i fod yn bencampwr rhywogaeth sydd mewn perygl yng Nghymru. Ac rydym wedi cytuno ar ddatganiadau barn ac ymatebion I ymgynghoriadau Llywodraethol sy’n cynrychioli barn cydlynol ein haelodau – sydd gyda’i gilydd yn cynrychioli 10% o’r boblogaeth (mwy nag unrhyw blaid wleidyddol), a rheoli neu gynghori ar bron i chwarter o arwynebedd tir Cymru. Hefyd, mae effaith y rhwydwaith yn cael ei luosogi, oherwydd am bob aelod o staff sy’n cael eu cyflogi gan aelodau’r Cyswllt, mae 28 o wirfoddolwyr sy’n cydweithio gyda’n haelodau i wella eu hamgylchedd lleol.

Rydym wedi parhau i ddarparu cynrychiolwyr ar grwpiau polisi ac ymgynghorol Llywodraeth Cymru, ac hefyd wedi cynnal nifer o gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn gydag Ysgrifenyddion a Gweinidogion y Cabinet. Rydym wedi cydweithio gyda’n chwaer-gyrff yng ngweddill y DU, i sicrhau na fydd effaith Brexit yn niweidiol i’r amgylchedd, ond yn fuddiol, a bod terfynau datganoledig yn cael eu parchu.

Mae ein haelodau wedi cynyddu eu mewnbwn o amser staff ar gyfer grwpiau gwaith Llywodraethol, ac yn y blaen, o 14% eleni, sy’n adlewyrchu difrifoldeb yr heriau amgylcheddol sy’n ein hwynebu. Wrth i ariannu brinhau fwyfwy, y paradocs yr ydym yn bwy ynddo ydy bod yr angen a’r gofyn am ein gwaith yn cynyddu.

Mae’n drawiadol bod y cwbl sy’n cael ei adrodd yma’n cael ei wireddu gyda dim ond tri aelod o staff y Cyswllt; rydw i’n edmygu eu hymrwymiad, ynghyd ag ymrwymiad fy nghyd-Ymddiriedolwyr a staff ein cyrff sy’n aelodau. 

Roger Thomas
Cadeirydd

Files: