Adolygiad Blynyddol

Dros y flwyddyn ddiwethaf, canolbwynt gwleidyddol mwyaf San Steffan a Bae Caerdydd oedd Brexit, ac adlewyrchir hyn yn ymdrech y Cyswllt i sicrhau nad ydy’r egwyddorion sy’n arwain ein rheolaeth amgylcheddol presennol yn cael eu glastwreiddio mewn unrhyw ffordd o ganlyniad i’n hymadawiad tebygol o’r Undeb Ewropeaidd. Disgrifir y gwaith a gyflawnwyd yng Nghymru – ac yn fwy eang gyda’n partneriaid Cysylltau Amgylcheddol y DU a Greener DU – yn fwy manwl yn y tudalennau canlynol.

Mae ein 7 Grŵp Gwaith wedi targedu’n benodol sut i ddylanwadu ar reolaeth ein tir a’n môr yn dilyn Brexit, lle mae dinistr parhaol ein cynefinoedd a’n rhywogaethau yn gofyn am roi atebion cynaliadwy ar waith ar frys. Mae ein haelodau yn berchnogion ar 5% o arwynebedd tir Cymru neu’n ei reoli ac yn darparu cyngor ar reolaeth tir a môr ledled y wlad.

Erbyn hyn, mae’r cyhoedd yn fwy pryderus am faterion amgylcheddol na’r economi a throseddau, er mai Brexit ac iechyd sydd ar frig y pryderon – ac i bobl ifanc dim ond canlyniad Brexit sy’n cael mwy o flaenoriaeth na’r amgylchedd. Mae’r gefnogaeth eang a chynyddol dros streiciau hinsawdd ac Extinction Rebellion yn dystiolaeth bellach bod y materion hyn yn peri pryder i’r sawl a fydd yn gorfod byw gyda’r penderfyniadau yr ydym ni’n eu cymryd heddiw.

Ar gyfartaledd, mae ein haelodau yn gweld cynnydd yn y nifer o wirfoddolwyr ac aelodau, sy’n dangos bod pobl yn dymuno gweithredu i warchod ein hamgylchedd. Bellach, mae aelodau’r Cyswllt yn cynrychioli dros 420,000 o aelodau a chefnogwyr, sy’n gydradd â 13% o boblogaeth Cymru.

Rydw i’n falch bod pwysigrwydd rôl y Cyswllt mewn blaenoriaethu a chydlynu gwaith y cyrff anllywodraethol amgylcheddol wedi ei gydnabod gyda gwobr o grant tair-blynedd sylweddol gan Sefydliad John Ellerman. Ynghyd â llwyddiannau codi arian eraill, mae ein tîm canolog bychan wedi sicrhau bod gan y sefydliad sail ariannol cadarn ar adeg sy’n ariannol anodd.

Ar y cyd â datblygiad pellach o arfau cyfathrebu digidol newydd, mae hyn wedi galluogi gwelliannau o ran effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd prosesau gwaith mewnol.  Mae’r gefnogaeth gyfatebol gan aelodau’n fwy nag erioed o’r blaen, sy’n adlewyrchu cymaint y mae’r Cyswllt yn cael ei werthfawrogi.

Mae’r Cyswllt yn gweithio i feithrin perthnasau cadarn a chynhyrchiol rhwng cyrff sy’n aelodau a’r unigolion sy’n chwarae rhan yn y cyrff yma. Unwaith eto rydw i’n cydnabod diwydrwydd ac arbenigedd ein grŵp bach o staff, ein cyrff sy’n aelodau a fy nghyd-Ymddiriedolwyr.

Roger Thomas
Cadeirydd

Files: