Grŵp Gweithio Morol (GGM)

Grŵp o elusennau amgylcheddol yng Nghymru yw GGM sy’n cydweithio i sicrhau fod gennym gefnforoedd a moroedd sy’n cael eu rheoli’n dda, yn lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol.  I’r diben hwn rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru, y corff Adnoddau Naturiol dros Gymru a’r gymuned forol ehangach i:
•    Gefnogi gwireddu Statws Amgylcheddol Da (SAD) yn nyfroedd y DU erbyn 2020. 
•    Weithredu Cynllunio Gofodol Morol sy’n seiliedig ar yr ecosystem yn nyfroedd Cymru. 
•    Sicrhau Rhwydwaith Gydlynol Ecolegol o Ardaloedd Morol Gwarchodedig a reolir yn dda erbyn 2016. 
•    Sicrhau bod pysgodfeydd Cymru’n gynaliadwy nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Tri Swyddog Morol, ar y cyd â chyrff eraill sy’n aelodau, sy’n gyfrifol am weithredu’r ymgyrch. Am fwy o wybodaeth am y cyrff sy’n aelodau, cliciwch os gwelwch yn dda ar y cysylltau isod; i gysylltu â’r swyddogion morol, cliciwch yma 

Cymdeithas Cadwraeth Forol 

RSPB Cymru 

Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru 

WWF Cymru

Yn garedig iawn, mae’r ymgyrch hwn wedi ei ariannu gan Sefydliad Esmée Fairbairn a Sefydliad Waterloo.

Mae GGM, ynghyd â’n chwaer Gyrff Cysylltiol - y Cyswllt Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (yn Lloegr), Cyswllt Amgylchedd yr Alban a Gweithlu Gorchwylion Morol Gogledd Iwerddon - wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd lawer am ddeddfau morol cynhwysfawr i warchod ein moroedd a galluogi adferiad rhannau a niweidiwyd. Roedd sicrhau’r Ddeddf Forol a Mynediad Arfordirol (2009) yn llwyddiant allweddol gan y cydweithrediad hwn ac rydym yn parhau i roi pwysau dros ei weithredu’n effeithiol. Mae’r darn hanfodol hwn o ddeddfwriaeth yn darparu’r arfau sydd eu hangen ar Lywodraeth Cymru i wella rheolaeth forol yng Nghymru, wrth osod mewn grym gwell systemau dros gadwraeth forol a datblygu amgylchedd morol Cymru yn gynaliadwy.